Obchodní podmínky WeAreSafe

Úvod
1.1 Tyto obchodní podmínky We Are Safe (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vypracovány
podle § 1752 Občanského zákoníku, a to pro účely stanovení práv a povinností smluvních stran.
K jednotlivým ustanovením Obchodních podmínek se nepřihlíží, pokud je mezi Stranami
výslovně dohodnuto jinak.


2 Definice pojmů a výkladová pravidla
2.1 V Obchodních podmínkách mají následující výrazy a slovní spojení níže uvedený význam:
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Poskytovatel znamená Creative Academy s.r.o., IČO 07000944, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  C 292806.
Sazebník znamená aktuální sazebník poplatků Poskytovatele ke dni splatnosti poplatku.
Služby znamená služby poskytované Poskytovatelem na základě smlouvy uzavřené podle těchto
Obchodních podmínek.
Strany znamená společně Poskytovatele a Zákazníka.
Uživatel znamená konkrétní fyzickou osobu, kterou Zákazník zařadí do programu prevence
onemocnění COVID-19.
Zákazník znamená fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, která uzavře s
Poskytovatelem smlouvu podle těchto Obchodních podmínek.
Zboží znamená zboží prodávané Poskytovatelem podle těchto Obchodních podmínek.


3 Uzavírání smlouvy
3.1 Poskytovatel provozuje internetové stránky www.wearesafe.cz, www.wearesafe.eu,
www.wearesafe.sk za účelem nabídky Služeb a Zboží.
3.2 Potenciální zákazníci mohou prostřednictvím výše uvedených internetových stránek,
elektronickou poštou nebo telefonicky pokládat poptávky. Položení poptávky nepředstavuje
návrh na uzavření smlouvy. V poptávce Zákazník sděluje zejména charakter svého podnikání
nebo činnosti a počet Uživatelů. Podmínkou odeslání poptávky je vyplnění registračního
formuláře a poskytnutí údajů nezbytných k uzavření smlouvy.
3.3 Poskytovatel na základě své úvahy informuje zájemce o své ochotě smlouvu uzavřít a sdělí
mu elektronicky podmínky uzavření smlouvy.
3.4 Zájemce návrh smlouvy přijímá uhrazením kupní ceny Zboží stanovené v Poskytovatelem.
3.5 Po uzavření smlouvy může Zákazník požádat o změnu smlouvy, spočívající zejména ve
změně počtu Uživatelů.
3.6 Po uzavření smlouvy Zákazník zařadí do programu prevence onemocnění COVID-19 z řad
svých zaměstnanců či jiných osob, které se vyskytují v jeho provozovnách. U každého Uživatele
uvede zejména e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zařazené Uživatele může Zákazník podle
okolností měnit. Je však povinen vždy zařadit všechny fyzické osoby, které pravidelně pracují v
jeho provozovnách.


4 Předmět smlouvy
4.1 Předmětem smlouvy je poskytování Služeb podle těchto Obchodních podmínek pro určitou
provozovnu Zákazníka a případně též prodej Zboží specifikovaného ve Smlouvě, zpravidla
jednoho nebo více digitálních teploměrů. Je-li ujednán prodej Zboží, smlouvou se tak
Poskytovatel zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k
němu, a Zákazník se zavazuje, že si Zboží převezme a zaplatí za něj kupní cenu. Poskytovatel

Zákazníkovi odevzdá Zboží, jakož i doklady, které se k němu vztahují. Poskytovatel splní
povinnost odevzdat Zboží Zákazníkovi, umožní-li mu nakládat se Zbožím v místě plnění a včas
mu to oznámí. Má-li Poskytovatel Zboží odeslat, odevzdá Zboží Zákazníkovi předáním prvnímu
dopravci k přepravě pro Zákazníka a umožní Zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči
dopravci. Poskytovatel odevzdá Zákazníkovi Zboží v sjednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Poskytovatel Zboží podle zvyklostí; nejsou-li,
pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří
Poskytovatel Zboží pro přepravu.
4.2 Předmětem jsou Služby spočívají v následujícím:
(a) poskytnutí shrnutí metodických postupů pro prevenci onemocnění COVID-19 podle orgánů
veřejné moci České republiky, a jeho případné aktualizace;
(b) elektronické rozhraní pro Uživatele sloužící k vyhodnocení rizika onemocnění COVID-19, a
pravidelné informování Uživatelů o potřebě vyplnění dotazníku v rozhraní; Poskytovatel
informuje Uživatele a Zákazníka v případě zjištění rizika výskytu onemocnění COVID-19 u
Uživatele;
(c) službu automatizovaného úložiště údajů o Uživatelích,
(d) službu samo-certifikace implementace opatření k prevenci onemocnění COVID-19 pro
určenou provozovnu Zákazníka a pravidelné aktualizační dotazníky.
4.3 Zákazník se zavazuje uvést v rámci samo-certifikace implementace opatření k prevenci
onemocnění COVID-19 pravdivé a nezkreslené informace. Totéž platí pro aktualizační dotazníky.
4.4 Zákazník, který využil samo-certifikace, zajišťuje po dobu trvání smlouvy provádění
metodických postupů pro prevenci onemocnění COVID-19, a to sám (v případě právnické osoby
statutárním orgánem) nebo prostřednictvím pověřené osoby, jejíž činnost pravidelně
kontroluje, a pravidelně vyplňuje aktualizační dotazníky. V případě, že jej k tomu Poskytovatel
na základě vyplnění aktualizačního dotazníku vyzve, je Zákazník povinen provést opatření k
nápravě určená Poskytovatelem a/nebo je na výzvu Poskytovatele povinen přestat prezentovat
svou samo-certifikaci, zejména odstranit z určené provozovny či ze všech svých provozoven a
internetových stránek certifikáty a etikety informující o samo-certifikaci.
4.5 V případě, že dojde k doplnění či rozšíření metodických postupů pro prevenci onemocnění
COVID-19 poté, co Zákazník provedl samo-certifikaci, je Zákazník povinen bezodkladně uvést
svou činnost do souladu s doplněnými či rozšířenými metodickými postupy.


5 Účel Zboží a Služeb
5.1 Zboží je prodáváno a Služby jsou poskytovány za účelem realizace podnikatelských aktivit
Zákazníka nebo, v případě Zákazníka, který je právnickou osobou nezřízenou za účelem
podnikání, k realizaci předmětu činnosti Zákazníka.
5.2 Zákazník bere na vědomí, že využití digitálního teploměru prodávaného Poskytovatelem
nebo rovnocenných zařízení je nezbytné pro řádné poskytování Služeb a pro plnění podmínek
samocertifikace. Pokud Zákazník nevyužije možnost pořízení digitálního teploměru od
Poskytovatele, je povinen si rovnocenné zařízení sám opatřit. V případě, že Zákazník pozbude
digitální teploměr nebo dojde k tomu, že digitální teploměr zanikne či ztratí funkci, aniž by se
jednalo o případ oprávněné reklamace, Zákazník si bezodkladně sám opatří rovnocenné zařízení
nebo informuje o události bezodkladně Poskytovatele, který mu nabídne prodej Zboží stejného
nebo obdobného typu. Na uzavření kupní smlouvy na takové Zboží se uplatní obdobně
ustanovení o uzavírání smlouvy.


6 Poplatky za Služby
6.1 Uživatel je povinen za užívání Služeb, případně za jiná plnění Poskytovatele podle smlouvy a
těchto Obchodních podmínek, hradit Poskytovateli úplatu určenou ve smlouvě, případně dle
Sazebníku. Zákazník úplatu hradí při uzavření smlouvy (počáteční balíček) a dále měsíčně na
základě platební kartou nebo bankovním převodem. V případě platby platební kartou Zákazník

souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn, nikoli však povinen, platby inkasovat z jeho platební
karty prostřednictvím rekurentní platby. Ke každé uhrazené platbě vystaví Poskytovatel
samostatný daňový doklad / fakturu, kterou bude Zákazníkovi zasílat elektronicky. Úplata je
splatná měsíčně dopředu, tj. vždy do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce.
Úplata za první měsíc se hradí současně s platbou ceny Zboží, ledaže je ve smlouvě dohodnuto,
že jsou Služby pro určité období poskytovány bez poplatku. Úplata za dodatečné služby čerpané
v průběhu kalendářního měsíce se přičte k úplatě za příští měsíc.
6.2 V případě, že Zákazník neurčí, na jakou pohledávku Poskytovatele má být použita platba
Zákazníka, a/nebo v případě prodlení Zákazníka s úhradou pohledávek podle smlouvy, určí
pořadí úhrady pohledávek z plateb doručených Zákazníkem Poskytovatel.
6.3 Zákazník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání a neprovést jakoukoli operaci, která by
mohla ohrozit placení úplaty za Služby.


7 Informační povinnost Zákazníka a kontrolní oprávnění Poskytovatele
7.1 Zákazník je povinen informovat Poskytovatele v případě, že zjistí porušení nebo nedodržení
metodických pokynů pro prevenci onemocnění COVID-19 na své straně. V takovém případě je
současně povinen přestat prezentovat svou samo-certifikaci, zejména odstranit z dotčené
provozovny případně ze všech svých provozoven a internetových stránek certifikáty a etikety
informující o samo-certifikaci.
7.2 Poskytovatel je oprávněn pravdivost informací a dodržování metodických postupů
kontrolovat, a to i například formou mystery-shoppingu.


8 Porušení smlouvy
8.1 Za porušení smlouvy se považuje, pokud:
8.1.1 Zákazník neuhradí jakoukoliv platbu podle smlouvy v termínech podle těchto Obchodních
podmínek a takovou platbu neuhradí ani v dodatečné lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od
upozornění Poskytovatelem na prodlení; nebo pokud
8.1.2 Zákazník uvede nepravdivé údaje při vyplňování samo-certifikačního dotazníku nebo
aktualizačního dotazníku; nebo pokud
8.1.3 Zákazník nepřestane prezentovat svou samo-certifikace (zejména neodstraní ze své
provozovny nebo svých provozoven a/nebo internetových stránek certifikáty a etikety
informující o samo-certifikaci), ačkoli byl k tomu podle těchto Obchodních podmínek povinen;
nebo pokud
8.1.4 Zákazník nedodrží metodické postupy pro prevenci onemocnění COVID-19; nebo pokud
8.1.5 Zákazník poruší jinou povinnost podle smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
8.2 V případě porušení je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb Zákazníkovi až
do zjednání nápravy a/nebo od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.


9 Úrok z prodlení, smluvní pokuta, limitace náhrady škody
9.1 Pokud je Zákazník z jakéhokoli důvodu v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky
Poskytovatele, vzniklé na základě smlouvy uzavřené podle těchto Obchodních podmínek, má
Poskytovatel právo vůči Zákazníkovi na úrok z prodlení ve výši sazby úroku z prodlení podle
obecně závazných právních předpisů z jakékoliv splatné a nesplacené pohledávky Poskytovatele
vůči Zákazníkovi. Úrok z prodlení se nezapočítává proti povinnosti Zákazníka nahradit
Poskytovateli způsobenou škodu.
9.2 Pokud je Zákazník z jakéhokoliv důvodu v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky
Poskytovatele, vzniklé na základě smlouvy uzavřené podle těchto Obchodních podmínek, má
Poskytovatel dále právo uplatnit vůči Zákazníkovi na úhradu nákladů spojených s vymáháním
pohledávky dle Sazebníku.

9.3 V případě porušení smlouvy podle čl. 8.1.3 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel
oprávněn po Zákazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy
jednostotisíckorunčeských). Smluvní pokuta nenahrazuje náhradu škody.
9.3 Zaplacením smluvní pokuty povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno,
nezaniká. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ve výši, která
přesahuje zaplacenou výši smluvní pokuty, která v důsledku porušení povinnosti vznikla, ani
nezbavuje Stranu povinnosti zaplatit smluvní pokutu podle smlouvy při opětovném porušení
stejné povinnosti nebo při porušení jiné povinnosti podle Nájemní smlouvy.
9.7 Odpovědnost Poskytovatele podle smlouvy je omezena
(a) částkou rovnající se ceně Zboží v případě škody způsobené vadou Zboží a
(b) částkou odpovídající úplatě za Služby v kalendářním měsíci, ve kterém škoda vznika, v
případě škody způsobené vadou Služeb.
9.8. Zákazník není oprávněn vůči Poskytovateli uplatnit nárok na náhradu ušlého zisku.


10 Přechod nebezpečí škody
10.1 Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného Zboží a
vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.
10.2 Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí
škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada,
kterou Poskytovatel způsobil porušením své povinnosti.
10.3 Zákazník Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na
Zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
10.4 Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li
Zákazník Zboží, ač mu s ní Poskytovatel umožnil nakládat.
10.5 Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka, nemá vliv na
jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Poskytovatel škodu způsobil porušením své
povinnosti.
10.6 Prodlením strany s převzetím Zboží vzniká druhé straně právo Zboží po předchozím
upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla
dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým
je předání Zboží podmíněno.


11 Odpovědnost Poskytovatele za vady Zboží
11.1 Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel
odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal,
(a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
Poskytovatel nebo výrobce popsal;
(b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Poskytovatel uvádí;
(c) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
(d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
11.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při
převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
(a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána;
(b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
(c) použité Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při
převzetí Zákazníkem; nebo

(d) vyplývá-li to z povahy Zboží.
11.3 Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím Zboží věděl,
že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.
11.4 Má-li Zboží vadu, z níž je Poskytovatel zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávanou za nižší
cenu nebo o Zboží použitou, má Zákazník místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou
slevu.
11.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:
(a) na odstranění vady dodáním nové Zboží bez vady nebo dodáním chybějící Zbožíi, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží,
může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
(b) na odstranění vady opravou Zboží;
(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
odstoupit od smlouvy; odstoupení od smlouvy nastává okamžikem odstoupení a nedotýká se
již poskytnutých Služeb.
11.6 Zákazník sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu
Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
Neodstraní-li Zákazník vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní,
může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od
smlouvy odstoupit.
11.7 Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení
smlouvy.
11.8 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění
vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
11.9 Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může
Poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Poskytovatel a
odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží.
11.10 Neodstraní-li Poskytovatel vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může
Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu
nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Poskytovatele.
11.11 Právo na dodání nové Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad.
11.12 Při dodání nové Zboží vrátí Zákazník Poskytovateli na jeho náklady Zboží původně
dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství), neurčí-li Poskytovatel, že si Zákazník Zboží
může ponechat.
11.13 Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce
a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu,
platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při
dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží.
11.14 Zákazník uplatňuje reklamaci v sídle Poskytovatele.
11.16 Poskytovatel vydá Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna,
co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně
po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží

pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav Zboží, ve kterém Zákazník předal toto Zboží
Poskytovateli, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.
11.17 Zákazník si je vědom, že nedodá-li reklamované Zboží včetně veškerého obdrženého
příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní
cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.


12 Kontaktní osoby a doručování
12.1 Zákazník může kontaktní osobu, její kontaktní údaje nebo e-mailovou adresu pro
doručování faktur, uvedené při registraci, změnit jednostranným písemným oznámením, které
sdělí Poskytovateli prostřednictvím elektronického rozhraní v zákaznické zóně na internetových
stránkách Poskytovatele nebo elektronickou poštou. Změna kontaktní osoby, jejích kontaktních
údajů nebo e-mailové adresy pro doručování faktur je účinná dnem doručení oznámení
Pronajímateli nebo k pozdějšímu datu uvedenému v takovém oznámení.
12.2 Doručovací adresou Poskytovatele je adresa Poskytovatele uvedená v těchto Obchodních
podmínkách. Pro elektronickou komunikaci, není-li zřízeno elektronické rozhraní v zákaznické
zóně na internetových stránkách Poskytovatele, určuje Poskytovatel následující e-mailovou
adresu: info@wearesafe.eu. O změně doručovací adresy a/nebo e-mailové adresy bude
Poskytovatel Zákazníka informovat elektronickou poštou. Změna doručovací adresy a/nebo e-
mailové adresy Poskytovatele je účinná dnem doručení oznámení Zákazníkovi nebo k
pozdějšímu datu uvedenému v takovém oznámení.
12.3 Všechna sdělení, která budou doručována Zákazníkovi v souvislosti s plněním smlouvy, se
považují za účinná okamžikem jejich doručení nebo k pozdějšímu datu uvedenému v takovém
sdělení. Doručením se rozumí v případě
12.3.1 osobního doručení okamžik předání adresátovi. Pokud by adresát odmítl příslušný
dokument převzít, má se za to, že dokument je doručen okamžikem jeho předání osobě, která
byla pověřena dokument doručit; 14.3.2 doručení poštou třetí (3) Pracovní den po odeslání
doporučenou poštou;
12.3.2 zaslání e-mailem nebo jinou elektronickou komunikací okamžik, ve kterém adresát
zprávu obdržel.
12.4 Všechna oznámení nebo sdělení vůči Poskytovateli budou účinná pouze okamžikem, ve
kterém je Poskytovatel skutečně obdržel v listinné podobě, pokud se Strany nedohodnou v
jednotlivých případech jinak.


13 Trvání smlouvy
13.1 Smlouva trvá po dobu neurčitou.
13.2 Strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě jednoho
měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení druhé Straně.


14 Zpracování osobních údajů
14.1 Poskytovatel zpracovává
(a) jako správce osobní údaje osob jednajících za Zákazníka a Zákazníka, je-li Zákazník fyzickou
osobou, za účelem jednání o uzavření smlouvy, uzavření a plnění smlouvy a uskutečnění
oprávněných zájmů Poskytovatele,
(b) jako zpracovatel pro Zákazníka jako správce osobní údaje o zdravotním stavu Uživatelů a o
dalších rizikových faktorech onemocnění COVID-19 za účelem plnění právních povinností
Zákazníka v oblasti péče o zdraví zaměstnanců spočívajících v prevenci onemocnění COVID-
19; zpracování spočívá zejména ve vyhodnocování informací poskytnutých Uživateli
automatizovaným procesem a v informování Zákazníka v případě rizika onemocnění,
(c) jako správce osobní údaje Uživatelů pro účely zjišťování, uplatňování a prokazování právních
nároků nebo obrany před uplatněnými právními nároky.

14.2 Uzavřením smlouvy se současně uzavírá smlouva o zpracování osobních údajů ve vztahu k
údajům, které Poskytovatel zpracovává jako zpracovatel pro Zákazníka jako správce.
14.3 Poskytovatel zpracovává osobní údaje jako zpracovatel pouze dle pokynů Zákazníka
obsažených v těchto Obchodních podmínkách, pokud mu toto zpracování již neukládají právo
Unie nebo členského státu, které se na Zákazníka vztahuje; v takovém případě Poskytovatel
správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní
předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.
14.4 Poskytovatel zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
14.5 Poskytovatel všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDPR.
14.6 Poskytovatel zapojuje do zpracování následující další zpracovatele: (nutno vyjmenovat)
Firma Sídlo
ProfiSMS s.r.o. Rohanské nábř. 678/29, 186 00 Praha 8
Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4
CreativeDock s.r.o. Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5, Smíchov
Creative OpCo s.r.o. Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel zapojil do zpracování i jiné další zpracovatele.
V takovém případě informuje Zákazníka o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí
dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Zákazníkovi příležitost vyslovit vůči
těmto změnám námitky. S dalšími zpracovateli uzavře Poskytovatel smlouvu dle čl. 28 odst. 4
GDPR.
14.7 Poskytovatel zohledňuje povahu zpracování, je na žádost Zákazníkovi nápomocen
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění
Zákazníkovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole
III GDPR. Za to má nárok na náhradu podle Sazebníku.
14.8 Je na žádost Zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32
až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici.
Za to má nárok na náhradu podle Sazebníku.
14.9 V souladu s rozhodnutím Zákazníka všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí
Zákazníkovi po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující
kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů. To
neplatí tam, kde Poskytovatel osobní údaje Uživatelů zpracovává jako správce pro účely
zjišťování, uplatňování a prokazování právních nároků nebo obrany před uplatněnými právními
nároky.
14.10 Poskytovatel poskytne Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly
splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné
správcem nebo jiným auditorem, kterého Zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje. Za to má
nárok na náhradu podle Sazebníku.
14.11 Za informování Uživatelů o zpracování jejich osobních údajů zodpovídá Zákazník.


15 Závěrečná ustanovení

15.1 Pokud soud nebo státní orgán rozhodne, že některé ustanovení smlouvy nebo Obchodních
podmínek je neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy i Obchodních
podmínek, smlouva jako celek, platná a účinná. Strany nahradí neplatné nebo neúčinné
ustanovení ustanovením platným a účinným, a to tak, aby takové ustanovení co nejlépe dosáhlo
zamýšlených hospodářských, právních a obchodních účelů neplatného nebo neúčinného
ustanovení.
15.2 Poskytovatel neposkytuje Zákazníkovi jakékoli lékařské, právní, daňové, účetní ani
investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho podnikání, investiční nebo podnikatelské
strategie či jiných otázek. Jakékoli informace, které Poskytovatel předá Zákazníkovi, se
nepovažují za rady ve smyslu § 2950 Občanského zákoníku.
15.3 Zákazník může svá práva a své povinnosti ze smlouvy převést na třetí osobu pouze s
předchozím písemným souhlasem Pronajímatele. Pro účely předchozí věty se ustanovení § 1895
a násl. Občanského zákoníku vylučuje. Poskytovatel může svá práva a povinnosti ze smlouvy
převést na třetí osobu i bez souhlasu Zákazníka.
15.4 Obchodní zvyklosti se užijí, jen pokud nejsou v rozporu s ustanoveními zákona, i když
takové ustanovení nemá donucující účinky.
15.5 Smlouvy uzavřené podle těchto Obchodních podmínek se řídí právem České republiky.
Poskytovatel a Zákazník si dohodly pravomoc soudů České republiky, a to, pokud spadají do
pravomoci okresních soudů, Obvodním soudem pro Prahu 5 a, pokud spadají do pravomoci
krajských soudů, Městského soudu v Praze.
15.6 Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky a/nebo Sazebník jednostranně změnit.
V takovém případě Poskytovatel oznámí Zákazníkovi změnu Obchodních podmínek a/nebo
Sazebníku zprávou elektronické pošty zaslanou Zákazníkovi. Zákazník je oprávněn změnu
Obchodních a/nebo Sazebníku podmínek odmítnout s tím, že odmítnutí se považuje za výpověď
smlouvy.

Chcete certifikovat firmu?

+420 723 643 445

info@wearesafe.cz

© 2020 by Creative Dock s.r.o.